Chữa cháy FIREPRO

I. Đặc điểm của chữa cháy FIREPRO là gì? Các hệ thống chữa cháy FirePro chứa thế hệ hợp chất FPC mới nhất của chúng tôi, bao gồm chủ yếu là các muối Kali với các vật liệu không phải là nguyên liệu nổ. Khi được kích hoạt, FPC chuyển thể từ dạng tập trung cô đặc rắn thành…