Túi sơ cứu loại A, B, C ( Theo TT19/2016) ( dùng cho ≤ 25, 26-50 người lao động )

Liên hệ ngay

Túi sơ cứu loại A ( Theo TT19/2016) ( dùng cho ≤ 25 người lao động )

Túi sơ cứu loại B ( Theo TT19/2016) ( dùng cho từ 26 – 50 người lao động )

Túi sơ cứu loại C ( Theo TT19/2016) ( dùng cho từ 26 – 50 người lao động )

Mô tả

Túi sơ cứu loại A ( Theo TT19/2016) ( dùng cho ≤ 25 người lao động )

Túi sơ cứu loại B ( Theo TT19/2016) ( dùng cho từ 26 – 50 người lao động )

Túi sơ cứu loại C ( Theo TT19/2016) ( dùng cho từ 26 – 50 người lao động )